ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТЯНКОВ ГРУП,
и Посетителите на уеб-сайта (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно ТЯНКОВ ГРУП:

1. Наименование: ТЯНКОВ ГРУП
2. Седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. “Княгиня Евдокия” №18
3. Данни за кореспонденция: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. “Княгиня Евдокия” №18, e-mail: krasteva@tiankov.com, телефон: 0888146710
(2) Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02 915 35 18
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите информация относно дейността, както и достъп до публикуваните новини и публикации.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на ТЯНКОВ ГРУП са обект на закрила по Закона за авторското
право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ТЯНКОВ ГРУП.
(2) Изображенията в Сайта на ТЯНКОВ ГРУП и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на ТЯНКОВ ГРУП не могат
да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на ТЯНКОВ ГРУП.
(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на ТЯНКОВ ГРУП, представлява нарушение, за което
нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 5. (1) ТЯНКОВ ГРУП не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез
визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и
ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на ТЯНКОВ ГРУП
върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) ТЯНКОВ ГРУП предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни
и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.
(2) ТЯНКОВ ГРУП не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.
(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от ТЯНКОВ ГРУП на
посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.
(4) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от
Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ТЯНКОВ ГРУП по всяко време, като ТЯНКОВ ГРУП своевременно публикува на Сайта
изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от ТЯНКОВ ГРУП.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) ТЯНКОВ ГРУП предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в
Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(2) ТЯНКОВ ГРУП не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(3) ТЯНКОВ ГРУП не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на ТЯНКОВ ГРУП при
използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се
прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 25.12.2018 г.